Visioner

Folkekirkens opgave

Folkekirkens første og fornemmeste opgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser

Vigende medlemstal og et perifert folkekirkeforhold – det er den virkelighed, vi lever i.

Det betyder, at vi skal besinde os på folkekirkens grundlag. Det gør vi først og sidst i forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus.

Styrk undervisningen

Den kirkelige undervisning skal styrkes på flere planer

I Ålborg stift bliver der gjort et stort og inspirerende arbejde med minikonfirmander og konfirmander. 

Men danskernes manglende viden om kristendommens indhold gør, at der skal satses endnu mere på den kirkelige undervisning. F.eks. undervisning til dåbsforældre og kristendomsundervisning for voksne.

Der skal oprettes endnu flere bibelstudiekredse, som skal være med til at lære danskerne kristendommens indhold. 

Flere provstier i stiftet har et velfungerende samarbejde mellem skole og kirke. Mit mål er, at alle provstier skal med i ordningen. Og der skal ansættes medarbejdere til dette vigtige arbejde. 

Arbejdsglæde i fællesskab

Præster, menighedsråd og ansatte skal føle arbejdsglæde i fællesskabet

Præster, menighedsråd og ansatte ved kirken har de seneste år oplevet større arbejdsglæde, fordi de arbejder sammen som hold.

Samarbejdsformen bør udvikles og bakkes op. Dels kan præster slå sig sammen i hold, dels kan menighedsråd slå sig sammen i pastoratsråd, og dels kan kirkegårdsdriften samkøres – både for at rationalisere og effektivisere. Jeg mener, synergieffekten vil udløse kræfter og overskud til stor glæde og gensidig inspiration i det arbejde, der er menighedsrådenes fornemste opgave: nemlig at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst.

Der skal skabes bedre vilkår for forkyndelsen. Derfor er det vigtigt, at menighedsrådene bliver klædt på til at skabe gode rammer for præsten, så arbejdsvilkårene bliver optimale.

Tradition og fornyelse

Folkekirkens rige traditioner skal videreføres og stadig fornyes

Søndagens gudstjeneste er både forkyndelsens og kirkelivets krumtap. Derfor skal vi værne om søndagens højmesse. 

Enkelte steder er gudstjenestedeltagelsen lav. Samtidig med at folkekirken har en århundredelang gudstjenestetradition, er traditionstabet stort. For at genvinde det tabte, skal vi i fremtiden satse endnu mere på alternative gudstjenester i ugens løb. Det skal være sådan, at tidspunkt og indhold passer til moderne og travle familier. 

Det handler nemlig om at kirken er synlig og nærværende alle ugens dage. Derfor skal vi i fællesskab arbejde med visioner for kirkelivet og inspirere hinanden. Jeg mener, der skal nedsættes et særligt gudstjeneste- udvalg, som kan arbejde med disse tanker. 

I dag tales meget om videndeling. Vi skal blive bedre til at udnytte den viden, vi har som folkekirke og dele den med hinanden, så menighedsråd og præster ikke skal starte forfra, hver gang der skal tages nye initiativer. 

Kan folkekirken kommunikere?

Som kirke skal vi bruge medier og moderne kommunikationsformer til at formidle evangeliet

Det mener jeg, vi kan. Vi er faktisk gode til det, men vi kan blive endnu bedre!

Mange får mange informationer gennem medierne - især fra tv. Derfor er det vigtigt, at både menighedsråd og præster lærer at håndtere pressen og lærer at sælge den gode historie. Samarbejdet med pressen bør prioriteres højt, og vi skal være opmærksomme på at skabe og pleje pressekontakter.

Vi skal hele tiden blive bedre til at kommunikere evangeliet på nutidens vilkår. Jeg foreslår, at vi også forkynder f.eks. via facebook, mobiltelefoner og sognenes hjemmesider.

En smidig administration

Den kirkelige administraion skal gøres smidig og udvikles

Mange administrative afgørelser får indflydelse på menneskers liv. Derfor skal en smidig og hurtig sagsbehandling prioriteres højt! Alle i folkekirken skal føle, at de bliver hørt og taget alvorlig.

Fra næsten 12 års arbejde som provst i Ålborg stift har jeg en dybtgående indsigt i de administrative arbejdsgange. Jeg ved, at der skal eksistere et tæt og fortroligt samarbejde mellem sogn, provsti og stift. Folkekirken er nemlig en levende del af det samfund, vi lever i.

Og folkekirken er en stor og broget arbejdsplads med dygtige, uvurderlige medarbejdere. Men af og til vil der opstå samarbejdsproblemer og konflikter i folkekirken. Derfor er samtale, respekt for hinandens kompetencer, forskelligheder og holdninger vigtige forudsætninger for et fortroligt og frugtbart samarbejde.

Når der alligevel opstår problemer, er det vigtigt, at vi får dem løst hurtigt og effektivt. Jeg foreslår, at der oprettes en indsatsgruppe under biskoppens mandat. Et udrykningshold af professionelle konfliktløsere og mæglere, som kan løse konflikter, inden de udvikler sig.

En synlig biskop

Biskoppen skal være synlig og til stede - i sogn og i stift gennem nærvær, samtale og lederskab

Som biskop vil jeg inspirere, støtte og vejlede. På den måde vil jeg forsøge at få en gensidig fortrolighed til menighedsråd, præster og medarbejdere.


Jeg mener, det er vigtigt, at biskoppen påtager sig lederrollen. 

En leder skal lytte og motivere.

En leder skal sætte mål og delmål med sine medarbejdere, og gennem lederskab vil jeg arbejde for, at vi når frem til de fælles mål, vi sætter. 

Jeg mener, det er lederens opgave at skabe rum og rammer, som den enkelte kan udvikle sig i.

Jeg vil genoplive visitatsen gennem fællesmøder med menighedsråd og præster i stiftes provstier.

Jeg vil udvise myndighed, mildhed og munterhed og i fællesskab være med til at arbejde hen mod vores fælles mål: Forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser.